Menu

Pytania i odpowiedzi

 

Jaki otrzymam czynsz dzierżawny?

+

Dla farm fotowoltaicznych: Stawkę czynszu ustalamy indywidualnie, na jego wysokość wpływa powierzchnia działki, uwarunkowania terenu na którym jest ona położona oraz odległość od najbliższego punktu przyłączenia. Oferujemy czynsz dzierżawny płatny za zawarcie umowy dzierżawy oraz w okresie rozwoju projektu, jak i w fazie eksploatacji projektu.

Dla farm wiatrowych: Wysokość czynszu dzierżawnego jest jednolita dla wszystkich właścicieli gruntów, biorących udział w danym projekcie. Stawka czynszu zależna jest od wielu czynników, np.: od warunków wietrzności lub ograniczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na ile lat zawierana jest umowa dzierżawy?

+

Umowa dzierżawy najczęściej zawierana jest na okres 29 lub 30 lat.

W jaki sposób zostanie zabezpieczone moje prawo do gruntu w okresie trwania umowy?

+

Umowa dzierżawy jasno określa właściciela nieruchomości – Wydzierżawiającego. Pozostaje on jedynym właścicielem przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania. Inwestor – Dzierżawca, zgodnie z regulacjami zawartymi w treści umowy dzierżawy, jest uprawniony wyłącznie do dzierżawienia gruntu przez cały okres trwania umowy.

Czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy?

+

Tak, ale tylko jeśli spełnione są przesłanki ściśle określone w umowie dzierżawy:

– zaistnieją przeszkody prawne, które uniemożliwią realizację inwestycji,

– nie będzie możliwości uzyskania warunków przyłączenia,

– którakolwiek ze stron nie wywiąże się z warunków umowy.

Czy czynsz w trakcie trwania umowy jest waloryzowany?

+

Tak, czynsz jest waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS-u, za poprzedni rok kalendarzowy.

Czy czynsz dzierżawny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeśli tak, to w jakiej wysokości?

+

Dochód z tytułu umowy dzierżawy należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym za dany rok. Podatek, w zależności od wysokości dochodu uzyskiwanego przez Wydzierżawiającego może wynieść 17% lub 32%, liczone od kwoty netto. Jest również możliwość rozliczenia się z podatku w formie ryczałtu, wówczas podatek wynosi 8,5% – jest to najczęściej wybierane rozwiązanie przez naszych Wydzierżawiających.

Kiedy mogę spodziewać się pierwszej płatności?

+

Pierwszą płatność czynszu (za zawarcie umowy dzierżawy) Wydzierżawiający otrzymuje na rachunek bankowy, w ciągu 14 – 28 dni od momentu wystawienia i dostarczenia rachunku lub faktury VAT.

Jaka jest najmniejsza powierzchnia gruntu, którą mogę wydzierżawić?

+

Minimalna powierzchnia nieruchomości pod dzierżawę dla projektów fotowoltaicznych to 1,0 ha.

W przypadku farm wiatrowych minimalna powierzchnia gruntu dzierżawnego wynosi co najmniej 0,7 ha.

Przy projektach magazynów energii teren pod dzierżawę powinien wynosić 0,5 ha.

Natomiast w przypadku projektów hybrydowych (opartych o technologię cable pooling), im większa powierzchnia gruntu, tym dany teren jest dla nas atrakcyjniejszy.

W jakiej odległości od punktu przyłączeniowego (np. stacji elektroenergetycznej) powinna znajdować się moja działka?

+

Pamiętaj, że niezależnie od położenia gruntu którego właścicielem jesteś, zawsze chętnie rozpatrzymy Twoje zgłoszenie.

Zazwyczaj preferujemy działki położone w odległości do 5 km od stacji elektroenergetycznej (Głównego Punktu Zasilającego – GPZ) lub takie oddalone do 500 m od linii średniego napięcia SN.

Co się dzieje, w przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie trwania umowy dzierżawy?

+

Firma Domrel stale jest zainteresowana wykupem ziemi w trakcie jej eksploatacji, dlatego też chcielibyśmy mieć pierwszeństwo zakupu takiej nieruchomości.

W sytuacji kiedy nie będziemy zainteresowani zakupem, właściciel ma możliwość sprzedaży nieruchomości dowolnej osobie. Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, właściciel zobowiązany będzie poinformować kupującego, że dla nieruchomości zawarta jest umowa dzierżawy pod elektrownię wiatrową lub farmę fotowoltaiczną. Taka informacja powinna też znaleźć się w umowie sprzedaży.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, umowa dzierżawy przechodzi na jej nowego właściciela. Sprzedaż nieruchomości nie stanowi przesłanki do rozwiązania umowy dzierżawy przez żadną ze Stron.

Co się stanie w przypadku mojej śmierci w trakcie trwania umowy?

+

W takiej sytuacji umowa dzierżawy podlega dziedziczeniu. Wszystkie prawa oraz obowiązki Wydzierżawiającego przechodzą na jego spadkobierców, tych którzy weszli w posiadanie wydzierżawionej nieruchomości.

Czy umowa dzierżawy jest zawsze podpisywana w formie poświadczonego notarialnie podpisu?

+

Tak, umowy dzierżawy zawsze są podpisywane w formie poświadczonego notarialnie podpisu.

Jako firma Domrel dbamy o zabezpieczenie interesu prawnego obu Stron umowy dzierżawy, mając na uwadze w szczególności bezpieczeństwo właściciela nieruchomości.

Dodatkowo, umowa podpisywana w formie poświadczonego notarialnie podpisu pozwala Notariuszowi zweryfikować i potwierdzić tożsamość osób podpisujących umowę dzierżawy oraz umożliwia dokonanie wpisu takiej umowy do Księgi Wieczystej.

Umowa dzierżawy zawarta w formie poświadczonego notarialnie podpisu jest najbardziej wiarygodna.

Pamiętaj! Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem czynności notarialnych ponosi Inwestor.

Jakie korzyści przyniesie mi wydzierżawienie gruntu?

+

Kluczowe korzyści, które oferujemy naszym Wydzierżawiającym:

  1. Zagospodarowanie powierzchni wydzierżawionej w sposób nie wymagający od Właściciela nakładu czasu ani pracy własnej;
  2. Długotrwałe i pewne źródło dochodów;
  3. Stała i bezpieczna dywersyfikacja przychodów, wpływy dla gospodarstwa rolnego wolne od typowych ryzyk w branży, takich jak: klęska nieurodzaju, złe warunki pogodowe, niekorzystne warunki na rynku rolnym;
  4. Możliwość zaangażowania, na etapie budowy inwestycji, lokalnych przedsiębiorstw budowlanych;
  5. Sposobność do wykonywania dodatkowych zleceń, tj.: koszenie trawy czy czyszczenie paneli fotowoltaicznych;
  6. Udział w powstawaniu czystych źródeł energii na terenie Polski;
  7. Realny wpływ na zapewnienie czystej i taniej energii przyszłym pokoleniom;

Czy w trakcie trwania umowy będę otrzymywał(a) dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej?

+

Tak, w fazie projektowej mogą Państwo korzystać z dopłat do gruntów finansowanych z Unii Europejskiej, ponieważ na tym etapie nie ingerujemy jeszcze w żaden sposób w nieruchomość. Od momentu rozpoczęcia budowy, czyli z chwilą przysłowiowego „pierwszego wbicia łopaty”, Wydzierżawiający traci przysługujące mu prawo do dopłat na rzecz czynszu dzierżawnego.

Czy w trakcie trwania fazy rozwoju inwestycji będzie możliwa uprawa wydzierżawionych gruntów?

+

Tak, wydzierżawiony grunt pozostaje do dyspozycji właściciela przez cały etap fazy rozwoju inwestycji, czyli do dnia wejścia na teren budowy.

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych wejście na teren budowy następuje zazwyczaj po około 3 latach od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

W przypadku farm wiatrowych okres ten może sięgać aż 6 lat.

Właściciel gruntu (Wydzierżawiający) w okresie trwania dzierżawy pozostaje w stałym kontakcie z Inwestorem, dzięki czemu będzie na bieżąco informowany o planowanym terminie rozpoczęcia budowy, jednoznacznym z koniecznością przerwania prowadzenia upraw.

Która ze Stron umowy dzierżawy będzie zobowiązana do opłacania należności publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy?

+

Wszystkie koszty powstałe na skutek projektowania lub eksploatacji inwestycji ponosi Inwestor.

Jedyny koszt (opłata) po stronie właściciela nieruchomości to podatek dochodowy.

Czy po zakończeniu okresu eksploatacji inwestycji, wydzierżawione grunty wciąż będą zdatne do uprawy rolnej?

+

Po zakończeniu eksploatacji inwestycji, Inwestor jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości do jej stanu pierwotnego. Podczas budowy a także w okresie eksploatacji inwestycji, nie ingerujemy w glebę w znaczący sposób, więc przywrócenie jej do stanu umożliwiającego ponowne rozpoczęcie uprawy rolnej jest zazwyczaj bezproblemowe. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dochodzi do degradacji gruntu, nawozimy na własny koszt uprawną warstwę gleby.

Czym są panele fotowoltaiczne (PV)?

+

Panele fotowoltaiczne – to urządzenia zmieniające energię słoneczną w energię elektryczną. Wydajność paneli fotowoltaicznych zależna jest od intensywności padania na nie światła słonecznego. Poszczególne ogniwa słoneczne są często elektrycznymi elementami składowymi modułów fotowoltaicznych, zwanych potocznie panelami słonecznymi.

Poniżej prezentujemy schemat budowy przykładowego modułu fotowoltaicznego:

Co się dzieje z inwestycją na moim gruncie, po upływie okresu dzierżawy?

+

Kiedy okres dzierżawy wskazany w umowie dobiega końca, proponujemy naszym Wydzierżawiającym dwa rozwiązania:

W sytuacji gdy obie Strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, zawieramy nową umowę dzierżawy, na nowych warunkach, przy wykorzystaniu nowych podzespołów . Wówczas cały, znany już Państwu proces powtarza się przez kolejnych 30 lat.

Natomiast, jeśli którakolwiek ze stron nie wyrazi chęci do dalszej współpracy, wszystkie urządzenia zainstalowane na dzierżawionym gruncie zostają przez nas zdemontowane i usunięte, nieruchomość uprzątnięta, a następnie przywrócona do stanu pierwotnego.

Czy istnieje ryzyko, że turbiny wiatrowe będą miały negatywny wpływ na zdrowie moje i moich najbliższych?

+

Panuje błędne przekonanie, że turbiny wiatrowe w istotny sposób oddziałują na zdrowie osób mieszkających w pobliżu elektrowni.

Zapewniamy, że przy zachowaniu norm dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz obowiązku dotyczącego zachowania minimalnej odległości 700 m od stałej zabudowy mieszkaniowej, negatywne oddziaływanie turbin wiatrowych na zdrowie ludzi nie występuje i nie ma poparcia naukowego.

Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że każda nowa generacja turbin wiatrowych dostępna na rynku jest coraz cichsza, a ich wpływ na środowisko stale się zmniejsza.