MENU

ENERGETYKA WIATROWA OD A DO Z

DO GÓRYAJAK AKCEPTACJA
Ogromna większość społeczeństwa ma jak najbardziej pozytywne nastawienie do energetyki wiatrowej, rozumiejąc jej zalety w porównaniu do pozyskiwania energii z konwencjonalnych źródeł. Energia wiatrowa doceniania jest przez społeczeństwo przede wszystkim ze względu na jej ekologiczność. Jest to forma pozyskiwania energii, która cieszy się największą popularnością i poparciem w społeczeństwie, gdyż nie powoduje żadnych zanieczyszczeń atmosfery i nigdy się nie wyczerpie. Energia z wiatru zyskała akceptację, ponieważ pozwala na zmniejszenie zależności energetycznej od konwencjonalnych źródeł, których zasoby coraz bardziej się kurczą.
DO GÓRYBJAK BILANS ENERGETYCZNY
Jedna elektrownia wiatrowa wytwarza w trakcie jej eksploatacji 40 – 70 razy tyle energii, ile potrzeba do jej wyprodukowania, eksploatacji i utylizacji. Tę efektywność energetyczną nowoczesnych wiatraków potwierdziły w ciągu ostatnich 15 lat liczne badania niezależnych instytutów badawczych. A zatem jednej turbinie wiatrowej wystarczy okres trzech miesięcy do jednego roku, żeby „zwrócić” energię. Natomiast jeśli chodzi o duże urządzenia offshore, to wystarczy zaledwie 4 – 6 miesięcy, żeby wyprodukować energię potrzebną do ich produkcji, instalacji i demontażu. Jeśli weźmie się jeszcze pod uwagę możliwość recyclingu elektrowni, to bilans jest jak najbardziej proekologiczny.
DO GÓRYCJAK CELE
Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej bierze czynny udział w realizacji celów polityki energetycznej UE, której głównymi
kierunkami są:
  • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • Poprawa efektywności energetycznej,
  • Dywersyfikacja źródeł energii,
  • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
  • Rozwój konkurencyjnych rynków energetycznych,
  • Ograniczenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne.
W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła krajom członkowskim kilka celów na najbliższą przyszłość, tzw. „3 x 20%”: czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 20% w stosunku do roku 1990; zmniejszenie zużycia energii o 20% oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 20% całkowitego zużycia energetycznego w Unii.
DO GÓRYDJAK DOTACJE
Odnawialne źródła energii zostały w Polsce zauważone i docenione po naszym wejściu do Unii Europejskiej. Przez wcześniejsze kilkadziesiąt lat dotowano w Polsce z budżetu państwa wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii, a więc dofinansowanie otrzymywały kopalnie i cały przemysł wydobywczy, nawet jeśli nie było to rentowne. Teraz, jako członek UE, jesteśmy zobligowani do rozwoju i promocji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz do redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Z tego powodu rząd tworzy wspólnie z Unią Europejską różnego rodzaju programy wsparcia dotujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym z wiatru. Dzięki temu sytuacja w Polsce wygląda lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale sporo nam jeszcze brakuje do krajów takich jak Niemcy czy Holandia.
DO GÓRYEJAK EMISJA
Założenie jest jednoznaczne – redukcja emisji CO2 do atmosfery. Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – nie emituje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki czy tlenki azotu, nie emituje również żadnych pyłów. Dla przykładu jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW zapobiega emisji ponad 2 t dwutlenku siarki rocznie, 1, 5 t dwutlenku azotu, 250 t dwutlenku węgla oraz 17,5 t pyłów.
DO GÓRYFJAK FARMA WIATROWA
To skupienie kilku lub więcej pojedynczych elektrowni wiatrowych, zwane również parkiem wiatrowym. Farmy wiatrowe mają na celu produkcję energii elektrycznej a skupienie turbin pozwala na zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania farmy, łatwiej je też podłączyć do sieci elektroenergetycznej.
DO GÓRYGJAK GONDOLA
Jest to tzw. "serce elektrowni wiatrowej", umieszczone na wieży, w nim znajduje się mechanizm elektrowni wiatrowej.
DO GÓRYHJAK HAŁAS
Przed wybudowaniem farmy wiatrowej trzeba przeprowadzić szereg dokładnych badań w celu sprawdzenia poziomu hałasu emitowanego przez turbinę. Dopiero zgodnie z wynikami planuje się dokładnie posadowienie elektrowni, tak aby nie zakłócały spokoju mieszkańców okolicznych domów, czy nie płoszyły zwierząt domowych. Również producenci turbin muszą wyjść naprzeciw licznym wytycznym odnośnie dopuszczalnego hałasu, w wyniku czego nowoczesne wiatraki są tak skonstruowane, że w żaden sposób nie powodują szkodliwego hałasu i praktycznie można prowadzić swobodną rozmowę bez podnoszenia głosu stojąc tuż pod nimi. Ministerstwo środowiska wydało 14.06.2007 rozporządzenie (Dz. U. nr 120 poz. 826), zgodnie z którym dopuszczalny poziom hałasu wynosi w ciągu dnia 50 – 60 dB, a w nocy – 40 dB (warto zauważyć, że np. odkurzać powoduje hałas wartości 70dB, średni ruch drogowy wytwarza hałas rzędu 90 dB). Zmierzono, że w odległości 350 m od turbiny natężenie hałasu wynosi jakieś 40 dB.
DO GÓRYIJAK INFRADŹWIĘKI
Infradźwięk to rodzaj hałasu o niskiej częstotliwości, który nie jest słyszalny przez ludzi. Są dwa rodzaje źródeł infradźwięków – naturalne (np. burza, wiatr, szum morza) i sztuczne (np. urządzenia grzewcze, klimatyzacje, kompresory, silniki mechaniczne). Długoletnie badania wykazały, że fale poniżej ludzkiego progu słyszalności (więc o częstotliwości poniżej 20 Hz) nie mają absolutnie żadnego negatywnego wpływu na ludzki organizm. Niezależne badania potwierdziły, że infradźwięki emitowane przez elektrownie wiatrowe leżą dużo poniżej tej granicy, więc są całkowicie
DO GÓRYJJAK JAKOŚĆ
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, nowinek technicznych oraz szukaniu coraz to lepszych rozwiązań, energetyka wiatrowa jest bardzo nowoczesną branżą charakteryzującą się najwyższą jakością. Farmy wiatrowe są bardzo drogimi inwestycjami, więc nie można sobie pozwolić na jakikolwiek najmniejszy błąd w trakcie ich realizacji. A konkurencja nie śpi, więc żeby istnieć na rynku, trzeba działać najlepiej i gwarantować najwyższą jakość.
DO GÓRYKJAK KLIMAT
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, nowinek technicznych oraz szukaniu coraz to lepszych rozwiązań, energetyka wiatrowa jest bardzo nowoczesną branżą charakteryzującą się najwyższą jakością. Farmy wiatrowe są bardzo drogimi inwestycjami, więc nie można sobie pozwolić na jakikolwiek najmniejszy błąd w trakcie ich realizacji. A konkurencja nie śpi, więc żeby istnieć na rynku, trzeba działać najlepiej i gwarantować najwyższą jakość.
DO GÓRYKJAK KLIMAT
Rekordowe temperatury, huragany, powodzie, trąby powietrzne – globalne zmiany klimatu są odczuwalne również w Polsce. Negatywny wpływ na klimat spowodowany przez przemysł odbije na naszym codziennym życiu. Dzięki elektrowniom wiatrowym mamy szansę oszczędzić nasz klimat. Energia produkowana z elektrowni wiatrowych jest ekologicznie czysta. Oznacza to, że podczas produkcji energii przez turbiny nie emitowane są do atmosfery żadne zanieczyszczenia, pyły czy gazy cieplarniane generowane w przypadku konwencjonalnych źródeł energii. Dzięki temu wykorzystywanie energii z wiatru przyczynia się do zmniejszania efektu cieplarnianego.
DO GÓRYLJAK LOKALIZACJA
Podczas wyboru odpowiedniej lokalizacji dla elektrowni wiatrowej trzeba uwzględnić sporo czynników. Oblicza się dogodną odległość od miejscowości, dróg a przede wszystkim gospodarstw domowych. Bierze się pod uwagę wietrzność w danym miejscu. Uwzględnia się również obszary ochronne, znajdujące się w pobliżu danej lokalizacji. Sama elektrownia wiatrowa zajmuje powierzchnię około 20 m2. Dzięki zastosowanej technologii elektrownie wiatrowe bardzo dobrze współgrają z kontynuacją upraw rolnych, i dlatego też najczęściej wybiera się pola uprawne i na nich lokuje się elektrownie.
DO GÓRYMJAK MIEJSCA PRACY
Sektor energetyki wiatrowej przyczynia się do powstania wielu nowych miejsc pracy w różnych dziedzinach, w szczególności są to branże zajmujące się produkcją elektrowni wiatrowych i ich komponentów, biura deweloperskie i inwestycyjne, usługi projektowe, budowlane, energetyczne i geologiczne, podwykonawcy budowlani, informatycy, a także administracja, ubezpieczenia, usługi finansowe oraz doradztwo.
DO GÓRYNJAK NATURA 2000
To program ochrony zagrożonych obszarów – Europejska Sieć Ekologiczna, wdrażana od 1992 roku na obszarach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem tej sieci jest ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy, zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz gatunków roślin i zwierząt. Obecnie mamy w Polsce 124 obszary specjalnej ochrony ptaków, ustalono również 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Zarówno istniejące, jak również planowane obszary Natura 2000 są uwzględniane podczas planowania farm wiatrowych.
DO GÓRYOJAK OFFSHORE
Przyszłość energetyki wiatrowej znajduje się również na morzu. Wiatry wieją tu silniej i częściej. Szacunkowo obliczono, że potencjał energetyczny obszaru morskiego takiej samej wielkości, co lądowego, jest większy o 40%. Offshore to nic innego, jak farma wiatrowa zbudowana na morzu. European Wind Energy Association (EWEA) szacuje, że jeszcze w tej dekadzie na morzu powstaną elektrownie offshore o mocy ponad 70 000 MW. Już dziś na morzu kręcą się wiatraki w okolicach wybrzeży Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.
DO GÓRYPJAK POTENCJAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Potencjał odnawialnych źródeł energii jest niewyczerpalny. Badania Uniwersytetu Stanford pokazały, że potencjał energetyczny wiatru jest tak duży, że znacznie przekracza zapotrzebowanie energetyczne mieszkańców całego świata. Praktycznie do roku 2050 można by więcej niż połowę zużywanej energii czerpać z odnawialnych źródeł. Obecnie zaledwie niecały procent energii czerpiemy ze źródeł odnawialnych.
DO GÓRYRJAK REPOWERING
Repowering to zastępowanie starych elektrowni wiatrowych nowoczesnymi i mocniejszymi. Celem tego procesu jest lepsze wykorzystanie lokalizacji oraz zwiększenie zainstalowanej mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby turbin. Korzyści są jednoznaczne: redukcja liczby elektrowni przy jednoczesnym zwiększeniu mocy na tej samej powierzchni oraz zainstalowanie nowocześniejszych i cichszych urządzeń przyczynią się do odciążenia środowiska naturalnego.
DO GÓRYSJAK SIEĆ
Jest to zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych ze sobą pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania wyprodukowanej energii elektrycznej na określonym obszarze.
DO GÓRYTJAK TURBINA WIATROWA
Jest to urządzenie, które zamienia energię wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Każda turbina wiatrowa posiada wirnik przymocowany do głównego wału wspartego na łożyskach. Wał przenosi energię obrotów przez przekładnię do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną. Najczęściej obecnie spotykaną turbiną wiatrową jest turbina śmigłowa trójpłatowa (rzadziej dwu- lub jednopłatowa, ewentualnie o większej liczbie łopat), o poziomej osi obrotu, wirniku ustawionym "na wiatr", zamocowanym w gondoli. Całość umieszczona jest na wieży.
DO GÓRYUJAK URE
Jest centralnym urzędem państwowym, regulującym polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej, gazu itd.). Prezes URE jest członkiem Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu. URE powołano w celu kontrolowania obowiązku zakupu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, współdziałania w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej. URE zajmuje się również restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii.
DO GÓRYWJAK WIATR
Wiatrem określa się ruchy powietrza, których przyczyną jest właściwie energia promieniowania słonecznego. Przykład: powietrze nad lądem nagrzewa się szybciej i mocniej niż nad powierzchnią wody. Ciepłe powietrze rozprzestrzenia się i unosi do góry. W tę pustą przestrzeń dostaje się chłodniejsze i cięższe powietrze znad wody. Z nadejściem nocy proces ten przebiega w odwrotną stronę, ponieważ powierzchnia lądu szybciej się oziębia niż nagrzana woda. Masy powietrza nad lądem zagęszczają się i zostają przemieszczone w kierunku wody. Zasadniczo wiatr można nazwać formą energii słonecznej. Wskutek nierównomiernego nagrzewania się powierzchni ziemi dochodzi do powstania nierównych ciśnień w atmosferze. W meteorologii określa się je mianem obszarów wysokiego i niskiego ciśnienia. To wiatr wyrównuje te ciśnienia, przy czym masy powietrza poruszają się zawsze ze strefy wysokiego ciśnienia do niskiego.
DO GÓRYZJAK ZIELONA ENERGIA
To określenie stosowane do opisywania energii pochodzącej ze źródeł przyjaznych środowisku. Jej głównymi cechami są odnawialność i ekologiczność, gdyż nie powoduje zanieczyszczeń środowiska.
autor: Katarzyna Gawlik
Akceptacja ustawień przeglądarkiUwaga: Niniejsza strona korzysta z plików cookies.

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez niniejszą stronę WWW.

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu ze strony poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie przez naszą stronę informacji z plików cookies.

Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.